תקנון האתר

1 .פואגו (להלן “החברה”) בונה ומפעילה אתר מכירות ללקוחות (B2B) במרשתת, כתובות האתרים הינם:  

 https://fuegoaffiliates.com/ (להלן “האתר”).

http://crm.fuegoaffiliates.com (להלן “האתר”).

fuegoaffiliates.com (להלן “האתר”).

2 .האתר מאפשר ליחידים ותאגידים להציע מוצרי שירות או צריכה לשווק ולמכור מוצרים תוך שימוש בטכנולוגיות הייחודיות והמתקדמות באתר.

3 .יחיד או תאגיד אשר נרשם לשימוש בשירותי האתר לצורך שווק יקרא להלן “המשווק”.

יחיד או תאגיד אשר נרשם לשימוש בשירותי האתר כמציע מוצר או שירות ייקרא להלן “המציע” (משווקים, מציעים ורשומים אחרים באתר ייקראו להלן “משתמשים”).

4 .תקנון זה (להלן “התקנון”) מפרט את תנאי השימוש בשירותי האתר.

בסימון הסכמה לתנאי השימוש באתר הינך מצהיר/ה כי קראת את התקנון והנך מקבל/ת על עצמך את הוראות תקנון זה ללא סייג.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי ויש לעקוב אחר הוראותיו העדכניות של התקנון.

ככל שתנאי כלשהו מתנאי השימוש הקבועים בתקנון אינם מקובלים עליך, תרופתך היחידה הינה בהפסקה מידית של השימוש באתר.

זכויות יוצרים

5 .כל תכני האתר מכל סוג, ובכללם קישורים, תמונות, צילומים, סרטונים, אנימציות, איורים, צילומים, קבצים, צלמיות (Icons ,(בסיסי נתונים, קוד תוכנה וכך תוכן אחר הם קניינה הבלעדי של החברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בציבור, למכור, להשכיר חלק כלשהו מהתוכן, ללא הרשאה מוקדמת בכתב מהחברה.

אין בהרשמה לאתר ו/או השימוש בשירותיו להקנות כל זכות בתכנים ו/או בטכנולוגיה ו/או בשיטת העבודה והחברה תישאר בעלת הזכות היוצרים הבלעדית לכל האמור.

6 .השימוש באתר ובתכנים הם לצרכים אישיים על פי הוראות תקנון זה בלבד. אין להשתמש או להעתיק את התכנים בכל דרך, לכל שימוש מסחרי או אחר, ללא הרשאה מוקדמת בכתב מהחברה. אין לעשות שימוש ו/או להרשות לאחרים, שימוש בכלי תוכנה העושים שימוש בתכני האתר ו/או אוספים מידע המבוסס על תכני האתר.

7 .אין להציג את התכנים בכל דרך באמצעות תוכנה, ציוד או כל אמצעי אחר, באופן המשנה את העיצוב המקורי ו/או מציגם באופן חלקי ו/או המשנה את קוד המקור באתר, ובכלל האמור שימוש באמצעים אשר נועדו להסיר הצגת פרסומות.

8 .קישור חיצוני לאתר יהיה אך ורק לדף הכניסה המלא של האתר. אין ליצור קישור לתוכן חלקי של האתר ואין להסתיר בכל דרך את כתובת הקישור.

9 .אין לכלול קישור לאתר מתוך אתרים הכוללים פורנוגרפיה או בכל עניין אחר הנוגד את תקנת הציבור ו/או מציג תוכן הנוגד את חוקי מדינת ישראל.

10 .האתר אינו מזמין את המשתמשים להציע רעיונות או מידע אשר לדעתם חלות עליהם זכויות יוצרים. ככל שהחברה תעשה שימוש ברעיון, ידע, טכנולוגיה או היזון שהועבר לחברה על ידי משתמש (כל הנ”ל להלן “המידע”), תהיה החברה רשאית לעשות כל שימוש במידע לכל צורך, מסחרי או אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מדיה ובכל אזור בעולם, מבלי שיהיה בשימוש זה לחייב את החברה בתשלום כלשהו.

שימוש באתר

11 .אין החברה אחראית בכל דרך לזמינות האתר ו/או למהירות התגובה של שירותי האתר, והנך מוותר/ת מראש על כל טענה להחזר כספי ו/או נזק כתוצאה מהיעדר זמינות. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעניק החזרים או זיכויים בגין במקרים מסוימים. החזר או זיכוי לא יהווה תקדים ולא יחייב את החברה במצבים זהים או דומים בעתיד.

12 .החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק בעקבות השימוש במערכת , ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין ביטול שירות ו/או שיבוש כלשהו באתר בין אם נגרמו במזיד על ידי צד שלישי ובין אם נגרמו בשל תקלה. השימוש במערכת באחריותכם בלבד.

13 .החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את מחשב המשתמש (Cookies (וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה מהם, והאחריות על ביטול אפשרות זו במחשב המשתמש היא על המשתמש בלבד.

14 .האתר אינו מבטיח תוצאות כלשהן מהשימוש בשירותיו, והאתר אינו נושא באחריות כלשהי לשלמות ו/או זמינות המידע שהגיע למשתמשים באמצעות האתר. אין לראות במידע באתר כייעוץ ו/או הדרכה ו/או הכוונה, והשימוש במידע שהגיע למשתמש בשירותי האתר, הינו אל אחריותו הבלעדית של המשתמש.

הצטרפות לאתר

15 .הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלתי מסויגת לא לקבל לפעילות באתר או להפסיק פעילותו של מציע או משווק קיימים, באופן מיידי בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. עקרון זה הינו יסודי ובסיסי, ומשווק או מציע מוותרים מראש על כל טענה בעניין זה.

15.ב. בהרשמתך למערכת הנך מאשר קבלת דיוורים הקשורים במערכת ו/או בעל תוכן שיווקי או מכירתי מפואגו ו/או ממי מטמעמם. למען הסר ספק הנך יכול להסיר את עצמך מקבלת דיוורים.

16 .מבלי לגרוע מזכותו של האתר להחליט על קבלת משווק או מציע לאתר כאמור לעיל, תנאי הכרחי לקבלה לפעילות באתר הינו מילוי טופס הרשמה באופן מדויק ומלא. בסימון הסכמתו לתנאי השימוש באתר, הצהיר המציע/המשווק כי הינו מעל גיל 18, הפרטים שמילא הינם אמת, ובכלל כך, שם המשפחה והשם הפרטי שנמסרו הינם שמותיו האמתיים והנכונים.

17 .שירותי האתר מבוססים על הצעות למוצרים ושירותים המוצעים לקהל הלקוחות ע”י המציעים במחיר ובעמלת שווק הנקבעות על ידם.

המוצרים והשירותים משווקים ללקוחות באמצעות המשווקים.

18 .במקרים מסויימים האתר מבצע סליקה להזמנות שנעשו להצעות על ידי לקוחות באמצעות סליקת כרטיסי האשראי של הלקוחות ומזכה, בהתאם לתנאים והמגבלות שבתקנון, את המציעים והמשווקים.

18.א. כל מסמך שיידרש על ידי הנהלת האתר הקשור בפעילות האתר, יוצג להנהלת האתר בתוך 5 ימים מקבלת הדרישה.

18.ב. הריני מצהיר בזאת כי אפעל בשקיפות מלאה ואדווח באופן מלא על כל פעילות עסקית ו/או שיווקית הקשורה, באתר, לרבות מסמכי התקשרות עם האתר, דוחות מכירות של המוצרים שנמכרו
באמצעות שירותי האתר
, פרטי לקוחות, זמני אספקה, מסמכים חשבונאיים התומכים בנתונים שנמסרו על ידי וכד׳.

המציע

19 .במגבלות ובהתחייבויות שבתקנון, המציע רשאי לפרסם הצעה אחת או יותר, למוצר או שירות (מוצר או שירות יקרא להלן “המוצר”). מציע הרשום באתר יוכל למלא טופס מוצרים (להלן “טופס המוצרים”) אשר בו יצוין שם כל מוצר, מחירו, העמלה המבוקשת עבורו ובמוצרים בני קיימא, ימי האספקה. המציע ידפיס את טופס המוצרים, ימלא ידנית את פרטיו, יחתום במקום המסומן וישלח אותו בפקס לחברה (המוצר עצמו, מחירו, העמלות וכל עניין אחר הקשור במוצר ייקראו להלן “ההצעה”).

20 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן לפי ראות עיניה את מבנהו ו/או תוכנו של טופס המוצרים ובכלל כך הכללת פרטים נוספים בעתיד.

21 .לאתר יועלו אך ורק הצעות אשר נכללו בטופס מוצרים שהגיע ואושר ע”י החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא להעלות לאתר הצעה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי ניתן לערעור.

22 .המציע יפרסם באתר אך ורק שירותים או מוצרים אשר הוא מורשה להציעם על פי כל דין והינם מוצרים או שירותים איכותיים, העומדים בכל דרישה חוקית וכל תקן מחייב, ובמקרים הרלוונטיים, מצויים בטווח זמן סביר לפני תאריך פג תוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין להציע באתר הצעות למוצרים הבאים:

1 .מוצרים המאפשרים או מעודדים שימוש ו/או העברה של תכנים ללא הרשאה כגון מוזיקה, סרטים, משחקים וכד’. 2 .תוכנות ריגול. 3 .מסמכים פיננסיים מכל סוג. 4″ .כסף” דיגיטלי. 5 .תלושי מתנה. 6 .כרטיסי הגרלה ו/או הימורים מכל סוג. 7 .שירותי טלפוניה. 8 .כלי הפצת מידע (ספאם). 9 .שירותים מקצועיים כגון רפואה, ראיית חשבון ושירותים משפטיים. 10 .חיפושי זיהוי כגון איתור מספר תעודת זהות. 11 .עבודות אקדמיות. 12 .רשימות דואר אלקטרוני. 13 .הזמנות נופש ובתי מלון. 14 .כרטיסים לאירועים. 15 .שירותי בנקאות. 16 .שירותי אחסון באינטרנט. 

23 .המציע יעלה לאתר אך ורק תמונה איכותית ונאמנה למקור של כל הצעה (להלן “התמונה”), לצורך פרסומה באתר. למען הסר ספק, המציע יישא באחריות מלאה לכל אי התאמה, ככל שתתגלה, בין התמונה לבין המוצר ו/או לגבי כל פרט שמסר. למעשה לחברה אין אחריות כזו או אחרת לגבי המוצר.

24 .תיאור ההצעה, יכלול אך ורק פרטים נכונים ומדויקים, ובהתאם להוראות חוק עוולות מסחריות, תשנ”ט-1999 ,לא יכלול מידע שאינו בדוק ונכון. המציע יימנע מהתחייבויות לתוצאות בתיאור המוצר (כגון: “עם סיום הקורס תרוויח בקלות 000,40 ₪ לחודש” או “תוך 30 יום ייעלמו כל הקמטים” וכד’). האחריות הבלעדית על תיאור המוצר או השרות היא של המציע.

בהעלאת הצעה ו/או בפרסומו מתחייב המציע ו/או המשווק בהתחייבות בלתי חוזרת לשפות את החברה על כל חיוב ו/או כל הוצאה ו/או כל תביעה שתיגרם לחברה עקב טענה בעניין תיאור ו/או פרסום מוצר מטעה ו/או ספאם ו/או כל פרסום שהחברה (פואגו) אינה מאשרת בכתב. מוסכם בזאת כי כל נזק אשר ייגרם בישרין או בעקיפין בשל פרסום מטעה, ספאם וכל דבר העובר על החוק ו/או התקנון פואגו אינה תישא באחריות כלל.

25 .אין להציג בכל דרך, ישירה או משתמעת, המלצה ו/או אחריות ו/או הפניה, של האתר למוצר.

26 .אין להציע מוצר הכולל באופן ישיר או באמצעות הפנייה, אלימות, פורנוגרפיה, אפליה על בסיס גזע, מין, לאום, גיל .

27 .אין להציע מוצרים המיועדים לילדים מתחת לגיל 12 .

למען הסר ספק, השימוש באתר הינו כאמור אך ורק לבוגרים מעל גיל 18.

28 .במוצרים בני קיימא, המוצר המוצע יכלול סימון באמצעות מדבקה מקורית או באמצעי אחר (להלן “הסימון”), המציג את שם החברה המייצרת את המוצר וכתובת (להלן “היצרן”). כמו כן, הסימון יכלול כל פרט אחר המחויב על פי כל דין.

29 .במוצרים הניתנים להורדה אלקטרונית, יש להציג באופן ברור את מהות המוצר, תכונותיו ויכולותיו, לפני קבלת התשלום מהלקוח.

30 .באחריות המציע לבצע כל בדיקה נדרשת לכך שהצעתו אינה פוגעת בקניין רוחני של אחר או בזכויות אחרות כלשהן. המציע אחראי באופן בלעדי על כל הפרת זכויות שתיגרם בהצעה ובהעלאת הצעה הוא מתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת לשפות את החברה על כל חיוב ו/או כל הוצאה שתיגרם לחברה עקב הפרת זכות קניינית, הפרת זכות לבלעדיות, הפרת זכויות יוצרים או כל הפרה משפטית או אחרת.

31 .המציע יהיה האחראי הבלעדי על איכות המוצר, אריזת המוצר והשימוש בו. בהתאם להגדרת תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס”ו-2006 ,המציע הינו “היצרן” ויהיה האחראי הבלעדי על טיבו ואיכותו של המוצר. בהעלאת הצעה מתחייב המציע בהתחייבות בלתי חוזרת לשפות את החברה על כל חיוב ו/או כל הוצאה שתיגרם לחברה עקב טענות הקשורות באיכות המוצר ותקינותו, או טענות בעניין נזקים שנגרמו עקב השימוש או השירות שניתנו במסגרת ההצעה.

32 .המציע יכלול בהצעתו מדיניות החזרות וביטולים, וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 .מדיניות החזרות וביטולים תוצג למשתמשים באופן בולט וברור. 

32.ב. נוהלי ביטול המרות יקרה אך ורק עד ה 3 לחודש על העמלות של החודש העוקב.

33 .המציע אחראי בלעדית להשגת כל רישיון הנדרש על פי כל דין למכירת המוצר או השירות המוצע על ידו.

34 .לאתר שמורה הזכות, ללא מגבלות ותנאים, לקדם כל הצעה באמצעות הוספה לרשימת המוצרים, פרסום, שותפים או בכל דרך אחרת.

35 .לאתר שמורה זכות בלתי מסויגת על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל כל הצעה, ללא התראה ו/או הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, המציע לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין ביטול הצעה כאמור.

36 .למען הסר ספק, החברה אינו בוחנת את המוצרים ואינה אחראית בכל דרך לאיכות המוצר וכל הצהרה שניתנה בקשר אליו, בין אם ע”י היצרן, המשווק או המציע.

37 .החברה זכאית, אך לא חייבת, לבחון הצעות, ולדרוש כל שינוי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המשווק

38 .המשווק רשאי לבחור את ההצעות שברצונו לשווק, לאחר שעיין בפרטים שהוסכם עליהם בטופס המוצרים.

39 .המשווק יפרסם אך ורק פרטים התואמים במלואם את הצהרות היצרן והמציע, ולא ימסור שום פרט פרסומי שאינו תואם באופן מלא את הצהרות היצרן והמציע.

40 .אין להציג בכל דרך, ישירה או משתמעת, המלצה ו/או אחריות ו/או הפניה, של האתר למוצר.

41 .במוצרים בני קיימא, המשווק אחראי בלעדית על אספקת המוצר שהוזמן ע”י הלקוח, וככל שמדובר במוצר בר קיימא, כשהוא ארוז באריזה איכותית ומוגנת, וזאת לא יאוחר ממספר ימי העסקים הקבוע בטופס המוצרים.

42 .המשווק מתחייב להקפיד על שילוח המוצר הנכון ולדייק ברישום הכתובת כפי שנמסרה על ידי הלקוח. המשווק יישא באחריות הבלעדית כל טענה בדבר אי אספקת המוצר או אי אספקת המוצר תוך זמן סביר. המשווק מתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת לשפות את החברה על כל חיוב ו/או כל הוצאה שתיגרם לחברה בעניין טענות על מוצר שלא סופק או שסופק באיחור.

43 .המשווק אחראי בלעדית לטיפול בטענות לקוח על מוצר פגום או אספקת מוצר שגוי. המשווק יפעל להחלפת המוצר בסמוך ככל שניתן לקבלת הודעת הלקוח. בכל מקרה, משלוח חוזר יישלח בלא יותר ב-2 ימי עסקים לאחר קבלת הודעת הלקוח.

44 .ככל שעל ההצעה חלות הוראות חוק הגנת הצרכן, וככל שלקוח יבקש לבטל את הזמנתו תוך 14 יום מיום ההזמנה (להלן “תקופת האחריות”), האחריות על קבלת המוצר מהלקוח והעברתו למציע מוטלת על המשווק בלבד.

45 .בהרשמה לאתר מתחייב המשווק לאחריות אישית כלפי החברה, והוא אינו רשאי להסב לאחר את התקשרותו עם האתר.

46 .בנוסף לכל תנאי אחר הקבוע בתקנון, המשווק מתחייב להציג את ההצעה ללא שום פרט מטעה, כהצעה מטעמו ומטעם האתר בלבד.

47 .המשווק מתחייב לא להתחייב בשום דרך להנחות שאין ביכולתו לתת ולא להציג את המוצר כמוצר אשר הומלץ ע”י האתר או הנושא אחריות כלשהי מטעם האתר.

48 .משווק שקיבל מידע על לקוח באמצעות האתר, יגן על פרטיות המידע ולא ימסור או יעביר כל מידע שהגיע לידיו אלא לצרכי שווק משותף. המשווק ישפה את החברה בסכום פיצוי מוסכם של 50,000 ש״ח על הוצאה שתיגרם לחברה בגין טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפרת חובת הפרטיות ו/או שימו של כדין במידע שהגיע לידיו מהאתר.

49 .המשווק נושא באחריות ביחד ולחוד עם המציע, לכל עניין הקשור במוצר כמפורט בסעיפים 30-20 לעיל.

50 .לאתר שמורה זכות בלתי מסויגת על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל כל הצעה, ללא התראה ו/או הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, המשווק לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין ביטול הצעה כאמור.

התחייבויות

51 .הנך מתחייב/ת בזאת לא לעשות שימוש באתר לצורך פגיעה בשמו הטוב ו/או פרטיותו של שום אדם ומבלי לגרוע מכלליות האתר, לא לעשות “שיימינג” למשווקים או ליצרנים.

52 .הנך מתחייב/ת להקפיד על שימוש נכון ומדויק של שמות מוצרים, שירותים או אתרים המוגנים כסימני מסחר.

53 .הנך מתחייב/ת להודיע לאתר מידית על כל תלונה ו/או התראה ו/או תביעה ו/או אזהרה בעלת אופי משפטי שקיבלת, הקשורה לאתר או למוצר שנרכש באמצעותו.

54 .הנך מתחייב/ת לפעול בהפצת הצעות בכפוף לכל דין, בפרט תוך הקפדה על הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982″) סעיף הספאם”). 55 .הנך מתחייב/ת לא לנצל פרצת בטחון או להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים אשר הושגו באמצעות תוכנות ריגול ו/או תוכנות וירוסים ו/או כל אמצעי אחר אשר נועד לעקוף אמצעי בטיחות מידע.

56 .הנך מתחייב/ת לשמור על סודיות כל מידע שיגיע לידיך באמצעות האתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מידע הנוגע למשתמשים אחרים באתר, מידע הקשור לאבטחת האתר, מידע הקשור לנתוני המכירות של האתר, מידע הנוגע לשיטות העבודה העסקיות של האתר ו/או כל מידע אחר הקשור באתר. התחייבות זו כוללת איסור מוחלט על העברת מידע כאמור לאדם או תאגיד ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה. הנך מתחייב לא לעשות שימוש במידע הנוגע לאתר כאמור, לצורך שידול אחרים להתחרות באופן ישיר או באופן עקיף באתר. הנך מודע ומסכים לכך שהחברה עלולה להידרש ע”י רשויות המדינה לחשיפת מידע הקשור בפעילותך באתר.

57 .חל איסור מוחלט על הפצת הצעות באמצעות SMS או באמצעות טלמרקטינג, ללא קבלת הסכמה החברה מראש ובכתב.

58 .הנך מוותר/ת בזאת באופן מוחלט על כל טענה ו/או תביעה בעניין נזק ישיר או עקיף, נזק עסקי ו/או בריאותי ו/או רכושי אשר ייטען כי נגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או חדירה למידע אישי או עסקי באתר ו/או תקלות תוכנה (“באגים”) באתר ו/או וירוסים או תוכנות ריגול שהועברו כתוצאה משימוש באתר ו/או כל סיבה אחרת. כל תביעה ו/או טענה בעניין זה לא תעלה על גובה הסכום שנצבר לזכותך במהלך השימוש באתר. וויתור זה הינו מרכיב יסודי ובסיסי ביחסי העבודה בין האתר למשתמשים בו, והנך מצהיר כי במסגרת שיקולי הסיכוי והסיכון, לקחת בחשבון מרכיב זה בהתקשרותך עם האתר.

59 .הנך מתחייב/ת להשתמש באתר ובתשלומים המתקבלים ממנו על פי חוקי מדינת ישראל בכלל, ובפרט על פי כל חוק הקשור במס הכנסה ו/או מע”מ ו/או כל מס אחר. הפרות 

60 .האתר שומר לעצמו את הזכות הבלתי מותנית להפסיק את השירותים למשתמש, כולם או חלקם על פי שיקול דעתו הבלעדי.

61 .עם גילוי חשש להפרת התקנון ע”י המשתמש, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בירור בכל דרך שתיראה לה נכונה בנסיבות העניין והחברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב כל סכום שיגיע לידיה, בכל מקרה של חשש להפרת התקנון ע”י המשתמש.

תשלום

62 .התחשבנות בעניין העמלות המגיעות למשווק  תיארך בהתאם לתנאי העמלות בקמפיין או אחת לחודש על פי תוצאות החודש החולף. עמלות ישולמו רק על פי תשלום בפועל מאת הלקוחות, ויובאו בחשבון לזקיפתם לטובת המשווק , רק לאחר תום תקופת האחריות.

62.ב. בעת העלת מוצר לרשת ובעת ניהלו של המוצר ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או הצעה בחברה, המציע יפקיד פקדון כספי על סכום שתחליט עליו החברה בפרק זמן שבו יוחלט, הפקדון משמש עבור העמלות למשווקים. העמלות ישולמו למשווקים על ידי הפקדה לפקדון באופן חודשי במקרה הצורך אלא אם כן צויין אחרת. רק לאחר תשלום הפקדון הראשוני ההצעה תעלה לרשת ותיהיה פעילה.

62.ג. למען הסר ספק הפקדון הינו לצורך תשלום עמלות על מנת שהחברה לא תצטרך לשלם מכיסה למשווקים.

63.ג. ההתחשבנות בגין העמלות הינה מהראשון לחודש (1) עד השלושים ואחת לחודש (31)  עבור העמלות שהתבצעו בחודש העוקב ביטול המרות עד השלישי לחודש. לאחר נוהל ביטול ההמרות תקבלו את פירוט העמלות ומצב הפקדון.

63.ד. במידה ותיגמר היתרה הכספית בפקדון ההצעה תרד לאלתר עד להפקדה חוזרת.

63.ה. עלות העלת הצעה וניהול שוטף הינה 2000 ש״ח +מע״מ (עד 3 מוצרים בתשלום אחד) תקף לשנה אחת בלבד  , כמו כן לאתר שמורה זכות בלתי מסויגת על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל כל הצעה, ללא התראה ו/או הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, המציע לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין ביטול הצעה כאמור.

63.ו. במקרים של הורדת הצעה מהאתר וכאשר ישנה יתרה חיובית בפקדון תתאפשר החזרת כספים לאחר תשלום כל העמלות למשווקים ו/או לרשת.

63 .מינימום להעברת עמלות הינו 300₪ (שלוש מאות שקלים). 

63.א. לא ניתן לשמור עמלות בחברה.

63.ב. במידה ומשווק/ת לא משכו עמלות בפרק זמן של שלושה חודשים סכום העמלות מתאפס. כמו כן במידה ובפרק זמן של שלושה חודשים מתאריך אישור העמלה הראשונה לא עברתם את סך העמלות של 300 ש״ח לא תתאפשר שמירת עמלות וסכום העמלות מתאפס.

64 .עלויות הסליקה והעברות בנקאיות ייגבו מתוך העמלות.

כללי

65 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי שייראה לה לנכון בתקנון זה, ובלבד שנתנה הזדמנות נאותה למשווקים ולמציעים לבקש את הוצאתם מהאתר.

66 .משווק ומציע הנרשם באתר, מתחייב לפעול בהגינות, ביושר ובשקיפות בכל פעולה הקשורה בפעילות האתר. למען הסר ספק, תנאי בלתי מסויג לפעילות משווק או מציע באתר, הינו קיום פעולות עסקיות על פי חוקי מדינת ישראל, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המשווק או המציע לא יקבלו כל תשלום ללא הוצאת חשבונית מס כדין. מבלי לגרוע מזכותה של החברה להפסיק פעילותו של משווק או מציע מכל סיבה כאמור לעיל, נודע לחברה על קבלת סכום כלשהו ממשווק או יצרן מבלי שהוצאה קבלה מידית כדין, תופסק לאלתר פעילותו של המשווק או היצרן באתר.

67 .כותרות לעיל הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

68 .כל האמור לעיל בלשון זכר משמעו בלשון נקבה וההיפך וכל האמור בלשון יחיד משמעו בלשון רבים וההיפך, הכל בהתאם להקשר ולכוונה המשתמעת.

69 .משווק ומציע אשר נרשמים לאתר ו/או למערכת, מסכימים בזאת לא ליצור קשר באופן ישיר או עקיף עם מי מהמשווקים ו/או מהלקוחות ו/או המציעים ללא אישור בכתב. 

נודע לחברה על יצירת קשר אסור כלשהו ממשווק או יצרן מבלי שהוסכמה ההתקשרות בכתב, תופסק לאלתר פעילותו של המשווק או היצרן באתר. כמו כן החברה רשאית לדרוש פיצויים כספיים בגין כל נזק אשר ייגרם לחברה בישירין או בעקיפין בשל אותה התקשרות עיסקית.

70 סיום ההתקשרות מצד המציע ו/או המפרסם לבין החברה יתבצע בשליחת עדכון בכתב ובתנאי שיתריע שבע ימי עסקים מראש. 

71 .ככל שמחלוקת כלשהי בין המשתמשים לאתר לא תיפתר בדרך אחרת, ותגיע לשערי בית המשפט, בית המשפט המוסמך יהיה אך ורק בית המשפט המתאים בירושלים